по-важни проекти

Изпълнени по-важни електроенергийни обекти :

ВЛ 750 кV "ОНД - Румъния - България" - специалисти от фирмата разработиха собствени технологии за монтаж и изправяне на стълбовете, както и уникалното за България фундиране на стълб 750 кV в чашката на водоем.
Подстанция 750/400,110 кV "България"
ВЛ 400 кV "България - Гърция" - на този обект за пръв път се въведе монтаж на стълбове с вертолет по технология, разработена от нашите специалисти и различаваща се от чуждия опит.
ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "София запад" - тук за пръв път бе въведено машинното разстилане и регулиране на проводник, като всички необходими изчисления и приспособления са направени от фирмата.
ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Мизия"
ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Столник"
Реконструкции на ВЛ 400 кV "Петрохан"
Реконструкции на ВЛ 400 кV "Чирен - Вършец"
Реконструкции на ВЛ 400 кV "Люлин - Рударци"
(на обектите за пръв път бяха използвани дистанционни разпонки от 7 м, за междуфазно напрежение за 400 кV)
ВЛ 400 кV "Мургаш" - подмяна на мълниезащитното въже с оптичен кабел
Редица ВЛ 20, 110, 220 и 400 кV от енергийната система на Република България.
Тръжни книжа за ВЛ 400 кV в Йордания възложени от фирма "Мекта" за съвместно участие в търг с "Електроимпекс" през 1997 год.
Предварителни проучвания и избор на трасета за ВЛ 400 кV "ТЕЦ Марица изток 3" - "Филипини (Гърция)"
Участия в колективи и самостоятелни обекти за проектиране на СРС и ВЛ за напрежения 33, 132, 220 и 400 кV в чужбина.

Изчисление и конструиране на мачти за осветление на стадионите "Народна армия", "Герена", "Благоевград" и "Сливен"
Изчисление и конструиране на телекомуникационна мачта в Мадрид, Испания - с много добри отзиви от доставчика на оборудването "Siemens" Германия

Фирмата е съучредител и член на Технически комитет 79 "Електроенергетика" към Комитет по стандартизация и метрология. Специалисти от фирмата преведоха и адаптираха на български следните единни европейски стандарти:
IEC-826 / IEC-652 / EN 60507/1993

опит и квалификация
Опит в проектиране, конструиране и изграждане на:

   » подстанции 750/400 кV, 400/110 кV, 110/20 кV и други
   » въздушни електропроводни линии от 20 до 750 кV
   » осветителни и силови електрически инсталации
   » възлови станции и трансформаторни постове
   » осветителни и телекомуникационни антени
   » въздушни и кабелни линии НН и до 110 кV
   » специализирано софтуерно проектиране
   » всички видове геодезически работи...

 

Инженерно-техническо образование:

   » електрически централи, мрежи и системи
   » геодезия и картография, геология, метеорология
   » архитектура, хидроенергийно строителство, ПГС и ВиК.

 

Управление:

   » мениджмънт, маркетинг и счетоводство.

 

Чужди езици:

   » английски, немски, френски и руски.

общи данни за фирмата
Предмет на дейност

организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и строителни дейности на електроенергийни обекти с упражняване на контрол при строителството, практическа помощ при инженерно-внедрителска дейност, въвеждане на нови технологии, изготвяне на оферти, тръжни книжа, организиране на търгове, предоставяне информация за наличния технологичен фонд, ноу-хау, патенти, лицензи и други ...

 

Финансово състояние

стабилно, без кредити и задължения към банки, юридически и физически лица.
( за справки - ОББ клон "Княгиня Мария Луиза" - София )

 

Общи данни за фирмата

"ЕКИ 96" ООД е основно звено в системата на енергетиката в Република България. През 1996 година фирмата се приватизира първа в системата на КЕ, само с частен капитал, като запазва изцяло предмета си на дейност.

С натрупването на опит при овладяването и прилагането на съвременните технологии и стандарти в областта на производството, разпределението и преноса на енергия, "ЕКИ 96" ООД разшири дейността си, като се ориентира към предлагане на своите клиенти на комплексни решения при изграждане на обектите в електроенергетиката на страната.

Фирмата е оборудвана със съвременна, много добре поддържана електронно-изчислителна техника. Дружеството разполага с последните версии на софтуерни продукти, както и собствени разработки на специализирано програмно осигуряване за нуждите на проектирането по електрическата, геодезическа и строително-конструктивна част, във връзка с предмета на дейност на фирмата.

за контакти
За контакти:

1202, София
ул. "Рила" No 5
тел.: (+3592) 8322024 / 8324187 / 8322172
факс: (+3592) 9311767
e-mail: elconsult@elconsortium.com

препоръки
Референтен списък на част от по-големите клиенти

   "Национална Електрическа Компания" АД
   Българска Браншова Камара на Енергетиците
   "Електроимпекс" ЕАД
   "Булгаргаз" ЕАД
   НЕК АД - ГУП "Трафоелектроинвест" София
   НЕК АД - Клон "Електроснабдяване" София-окръг
   НЕК АД - Клон "Електроснабдяване" Шумен
   НЕК АД - Клон "Електроснабдяване" Варна
   НЕК АД - Клон "Електроснабдяване" Русе
   НЕК АД - Клон "Електроснабдяване" Перник
   Фирма "Солекс ПК" ООД
   "Балкан консулт инженери и архитекти" ООД
   "Пътинвест инженеринг" ЕООД
   "Софийско пиво" ЕООД
   "Агроводинвест" ЕООД

   ... и много други ...

Copyright © 2005-2008 by EKI 96 Ltd.
Design © 2008 by LeoSoft